aA aA

Medezeggenschap

Ouders
Goed contact met de ouders vinden wij belangrijk. We zetten ons immers samen in voor de gezonde, positieve ontwikkeling van uw kind.
We willen dan ook graag informatie uitwisselen. Wanneer u uw kind komt brengen of halen praten we altijd even bij. We horen ook graag van u hoe het thuis gaat.

Heeft u vragen over de opvoeding van uw kind of behoefte aan een wat langer gesprek? Dat kan natuurlijk altijd. In dat geval maken we een afspraak. Hierbij mogen ook andere mensen aanschuiven die een belangrijk aandeel hebben in de opvoeding van uw kind.

Ouderbetrokkenheid
Ook vinden het belangrijk om ouders actief te betrekken bij het wel en wee van de peuteropvang. Het komt de ontwikkeling van uw kind alleen maar ten goede als thuis ook aandacht wordt besteed aan de thema's van de peuteropvang. Boekjes lezen, praten over thema's die op de locatie aan de orde zijn geweest. Dit ondersteunt ook de doorgaande leerlijn, waarin we proberen de overgang van peuteropvang of voorschool naar basisonderwijs zo vloeiend mogelijk te laten zijn.

Het kan ook voorkomen dat we een beroep doen op uw betrokkenheid voor meer praktische zaken. Het gaat hierbij om sporadische klusjes en activiteiten, bijvoorbeeld ondersteuning tijdens uitjes of sinterklaasviering, of het schoon houden van speelgoed.

Medezeggenschap
Stichting Peuterwerk heeft vanuit de Wet Kinderopvang de plicht om ouderinspraak te organiseren. We doen dat via lokale oudercommissies. Ouders in deze commissies hebben bijvoorbeeld adviesrecht op de openingstijden, op het pedagogisch werkplan en het activiteitenjaarplan van de peuteropvang of voorschool.

Centrale oudercommissie
Naast de lokale oudercommissie is er ook een centrale oudercommissie. Hier worden gezamenlijke of overkoepelende zaken besproken. De centrale oudercommissie heeft bijvoorbeeld adviesrecht over het algemeen pedagogisch beleid. Voor zowel de lokale als de centrale oudercommissie hebben we reglementen opgesteld. Deze zijn op aanvraag te verkrijgen.

Lijkt het u leuk om mee te denken en mee te praten?
De pedagogisch medewerkers brengen u graag in contact met de oudercommissieleden.

Uitgebreide informatie over medezeggenschap van ouders is ook te vinden op de website van BOinK, de Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang.

 
Stichting Peuterwerk is onderdeel van Tintengroep